Förra sommaren drabbades fler än tidigare av den fästingburna sjukdomen TBE i Västra Götalandsregionen. Socialdemokraterna föreslog i slutet av sommaren att man skulle undersöka hur fler kan vaccineras mot TBE och utreda om vaccinet kan göras kostnadsfritt i första hand för barn.

Ärendet bordlades ett flertal gånger under hösten i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen men till slut gavs ett uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram förslag på hur man ska minska patienter som drabbas av TBE. Socialdemokraterna ville även skicka med frågan om att eventuellt göra vaccinet kostnadsfritt, men fick inte majoriteten med sig på detta.

Nu har hälso- och sjukvårdsdirektören tagit fram förslag för att minska antalet personer som insjuknar i TBE, vilket ska redovisas på nästa möte för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Andra åtgärder än ökad vaccination bedöms ha begränsat värde för att nå målet om färre insjuknanden.

För att öka vaccinationsgraden föreslås:

 Tydliggöra var de största riskerna finns geografiskt inom Västra Götaland.

Annons

 Öka informationen till befolkningen om vilka som löper störst risk att smittas och som därför rekommenderas vaccination.

 Upprätta en kommunikationsplan för att bättre nå ut med informationen till alla som berörs.

 Införa vaccinationsregistrering för den nödvändiga uppföljningen.

Vad gäller eventuell subventionering av TBE-vaccination framhålls att en hälsoekonomisk analys måste göras för att få veta om detta skulle öka vaccinationsgraden och vara kostnadseffektiv.

Man har tittat på andra regioner och även andra länder. Södermanland beslutade år 2013 att inte erbjuda allmän vaccination efter en hälsoekonomisk analys. Södermanland har högre förekomst av TBE än Västra Götalandsregionen, men förekomsten varierar kraftigt mellan olika delar av Västra Götalandsregionen.

I Stockholm görs just nu en hälsoekonomisk utredning av en subventionering av TBE-vaccin.

Österrike har sedan länge en modell för subventionerad vaccination och antalet TBE-fall minskade betydligt efter införandet.

Det konstateras också att det idag inte finns någon sammanhållen vaccinationsregistrering, vilket gör att man inte vet hur bra vaccinationstäckningen är i regionen .