Kommunpolitikernas arvoden är kopplade till riksdagsmännens arvoden som alltid höjs den första november varje år. Den senaste höjningen var på 2,3 procent.

Skövde kommun beslutar politisk organisation och arvodesnivåer innan valet. Förslagen tas fram av en politikergrupp, den så kallade 19-mannagruppen, som väljs av kommunfullmäktige och som består av kommunalråden samt två representanter för de partier som är representerade i kommunfullmäktige. I och med detta har allmänheten och media full insyn i processen.

Torbjörn Bergman (M), har under några mandatperioder tillhört den undergrupp som jobbat med arvoden.

– Under denna tid har de sammanlagda arvodesbeloppen haft en mycket blygsam ökning, tvärtemot gängse uppfattning, säger han.

– I flertalet jämförelser så befinner sig Skövde under snittet för år 2017. Till exempel har vi 2017 den åttonde lägsta kostnaden för politikens nämnd och styrelseverksamhet bland Västra Götalands 49 kommuner. Eller 303 kronor per invånare mot medeltalet i riket på 329 kronor och även under medeltal för kommuner i intervallet 50 000-99 000 invånare som är 319, förklarar han.

Nivåerna bestäms utifrån hur mycket tid ett uppdrag kräver och hur stort ansvar som följer med det. Flera av de politiska uppdragen i Skövde innebär ansvar över miljardbelopp i nyanskaffningskostnad för kapitalet man förvaltar, flera hundra anställda och i något fall tusentals. Andra uppdrag innebär visserligen färre anställda men myndighetsutövning som direkt berör mycket stora värden hos organisationer och enskilda och därmed ett stort ansvar

Annons

Torbjörn Bergman bedömer med de nya arvodesnivåerna att Skövde även 2019 och framåt kommer ligga under snittet för riket och under snittet för Västra Götalands kommuner.

– Jag tycker det förtjänar att påtalas att kostnaden totalt sett inte skenar över tid. Till exempel var kostnaden för nämnd och styrelseverksamhet 285 kronor per Skövdebo år 2007 och 303 kronor år 2017. Det är en ökning med 18 kronor per Skövdebo på 10 år, eller 6,3 procent. Under samma tid har Skövdebornas kostnad för den egentliga kommunala verksamheten gått från 43 972 kronor per invånare till 60 138 kronor. En ökning med 16 166 kronor, en ökning med 36,8 procent.

Bergman påpekar att den politiska overheadkostnaden i Skövde har sjunkit både som andel av omsättningen och relativt jämförbara kommuners medel.

– Detta beror inte endast på valda arvodesnivåer för uppdragen utan även återhållsamhet med antalet politiska uppdrag där Skövde har tämligen få politiska uppdrag. Mitt parti har varit tämligen ensamt om att hålla igen och bromsa antalet politiska uppdrag, återhållsamhet och kontroll på uttag av förlorad arbetsförtjänst - något jag själv har rätt till men har valt att avstå från - samt sådant som återhållsamhet med resor, konferenser och representation. Min bedömning är att vi överlag har en sund kultur i Skövde av att hushålla med medel för dylika aktiviteter till de fall då det gör en god nytta.

Hur politikernas arvoden står sig i jämförelse med hur motsvarande uppdrag och ansvar inom näringslivet betalas har vi inte tittat på här. Torbjörn Bergman menar ändå att den jämförelsen är relevant.

–  I mitt parti har vi som exempel haft visst bekymmer att lyckas rekrytera och behålla dugliga nämndsordföranden med motsvarande erfarenhet från näringslivet, förrän möjligen efter deras pension. Så däri ligger baksidan av om vi skulle välja att sänka arvodesnivåer. Det blir då svårare att rekrytera tillräckligt skärpta och erfarna ordföranden om de väljer att lägga sin tid och energi inom uppdrag av motsvarande tyngd i näringslivet. Därför har vi snarare valt att hålla nere antalet arvoden än att hålla nere varje enskilt arvodes nivå, liksom vi valt att inkludera fler roller i befintliga uppdrag/arvoden.

Hellre dugliga politiker med tillräcklig möjlighet att avsätta tid från sitt jobb eller företag till politiken, än många politiker kan tanken bakom våra arvodens utformning också formuleras.

Här är politikernas nya arvoden per månad

* Siffran i procent utgör andelen av riksdagsmannaarvodet som nu är 66 900 kronor/ månad

..

Här är politikernas nya arvoden per månad

* Siffran i procent utgör andelen av riksdagsmannaarvodet som nu är 66 900 kronor/ månad

* Vid årsskiftet börjar den nya organisationen att gälla. Därför kan en del namn på posterna bytas ut. Arvodena är dock desamma.

Katarina Jonsson (M) kommunalråd 76 935 kr 115%

Ulrica Johansson (C) kommunalråd 66 900 kr 100%

Marie Ekman (S) oppositionsråd 66 900 kr 100%

Kommunstyrelsens arbetsutskott -övriga ledamöter

Johan Ask (S) Ledamot 33 450 kr 50%

Ulla-Britt Hagström (L) Ledamot 33 450 kr 50%

Kommunfullmäktige

Conny Brännberg (KD) Ordförande 6 690 kr 10%

Jacqueline Tjällman (L) 1:e vice ordförande L 2 676 kr 4%

Monica Green (S) 2:e vice ordförande 2 676 kr 4%

Barn- och utbildningsnämnd

Orvar Eriksson (C) ordförande 25 422 kr 38%

Rohland Peterson (M) 1:e vice ordförande10 704 kr 16%

Helena Dahlström (S) 2:e vice ordförande 14 049 kr 21%

Byggnadsnämnd

Magnus Hammar (M) ordförande 9 366 kr 14%

Robert Ciabatti (S) vice ordförande 5 352 kr 8%

Kultur- och fritidsnämnd

Kaj-Eve Enroth (L) ordförande 13 380 kr 20%

Claes Beckman (M) 1:e vice ordförande 5 352 kr 8%

Maria Hjärtqvist (S) 2:e vice ordförande 7 359 kr 11%

Revisionsnämnd

Lars-Erik Lindh (S) ordförande 9 366 kr 14%

Stig Larsson (L) vice ordförande L 5 352 kr 8%

Servicenämnden

Torbjörn Bergman (M) ordförande 13 380 kr 20%

Jan Sandelius (KD) 1:e vice ordförande 5 352 kr 3%

Ann Lindgren (S) 2:e vice ordförande 7 359 kr 11%

Socialnämnd

Anna Bergman (M) Ordförande M 20 070 kr 30%

Marianne Gustafson (KD) 1:e vice ordförande 8 028 kr 12%

Anita Löfgren (S) 2:e vice ordförande 11 373 kr 17%

Vård- och omsorgsnämnd

Theres Sahlström (M) Ordförande 20 070 kr 30%

Christer Winbäck (L) 1:e vice ordförande L 3 028 kr 12%

Bjarne Medin (S) 2:e vice ordförande 11 373 kr 17%