Höga halter av den giftiga tungmetallen kadmium har uppmätts vid reningsverket i Skövde. Vid mätningen i augusti uppmättes halter tio gånger högre än det normala. Eftersom det tar en månad för spillvattnet att passera så tror man att utsläppet kan ha skett i slutet av juli.

Kort om kadmium

Kadmium är ett metalliskt grundämne som finns naturligt i jorden och som inte kan brytas ner..

Kort om kadmium

Kadmium är ett metalliskt grundämne som finns naturligt i jorden och som inte kan brytas ner. Metallen är viktig i många olika industriella tillämpningar. Fram till slutet av 1970-talet användes det flitigt vid till exempel galvanisering av stål. I dag är användningen hårt reglerad, men kadmium får fortfarande användas i nickel- kadmiumbatterier och som färgpigment i konstnärsfärger.

Elektronikprodukter som importeras till Sverige kan innehålla kadmium och det förekommer även i till exempel konstgödsel och i gammal plast.

Större delen av de metallmängder som genom åren släppts ut i luften finns fortfarande kvar i marken där de fallit ned. Det kan orsaka störningar i ekosystemet.

I miljön är kadmium giftigt för mikroorganismer och vattenlevande arter och kan tas upp av växternas rotsystem. Försurad åkermark kan medföra ökade kadmiumhalter i grödor.

Källa: Naturvårdsverket

Utsläppet har lett till att flera hundra ton slam nu fått så höga halter att det inte kan spridas på åkermark. För abonnenterna i Skövdes VA-kollektiv, alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp, innebär det extra kostnader.

— Vår entreprenör PR Slamsugning får en helt annan kostnad för att ta hand om slammet och risken är stor att vi får betala det, säger Sven-Eric Stenermark.

Vid tre tillfällen de senaste fem åren har provsvaren från slammet visat kraftigt förhöjda halter av kadmium. Det har hänt ungefär vid samma tid på året varje gång.

Annons

Sven-Eric Stenermark är försiktig när det gäller att spekulera i vad som kan ha hänt.

— Det skulle kunna vara en verksamhet som haft ett uppehåll och som passat på att göra ett underhållsarbete men det kan lika gärna vara ett utsläpp från en daglig verksamhet eller från ett enskilt hushåll. Det är oerhört svårt att säga.

Han understryker att läkemedel, färgrester, rengöringsmedel och ämnen som kadmium inte renas i reningsverket. Det är därför dessa ämnen och produkter inte ska slängas i avloppet från början.

— Vi vill också trycka på att reningsverket inte kan ta ansvar för vad enskilda företag eller privatpersoner häller i avloppet.

På reningsverket kommer man att öka provtagningarna under juli nästa år. Verkets miljöansvariga kommer också att ta kontakt med företag som låter sitt spillvatten passera genom egna reningsverk innan det går ut i det kommunala nätet, för att gå igenom rutiner.

En anmälan om driftstörning har gjorts till Miljösamverkan Östra Skaraborg.