MÖS, miljönämnden Östra Skaraborg, konstaterar att de flesta tatuerare har god kunskap om de risker som finns men anser att de brister i att dokumentera och upprätta en handlingsplan.

"Den vanligaste bristen när vi tittade på kemikalier var att säkerhetsdatabladen inte var uppdaterade. Det förekom även bristfällig förvaring, vilket kan leda till att kemikalier vid läckage rinner ut i avloppet. Några tatuerare saknade en rutin för att lämna ut information om tatueringsfärg till sina kunder."

Man noterade också att det bland tatuerare i Skövde finns en oro för oseriösa tatuerare som arbetar hemifrån.

– De beställer oftast sina varor via Internet och när de tatuerar kunder för lägre kostnad så finns det hos kunden en risk för oönskade infektioner och sjukdomar. Det ökar även sannolikheten för att de seriösa verksamheterna ska få in en kund med potentiell smitta. Indirekt ger det också branschen ett försämrat rykte på grund av dåligt utfört arbete med ökade risker för människors hälsa.

Nämnden skriver att projektet lett till en ökad medvetenhet om riskerna.

"Många människor besöker tatuerare, piercare, akupunktörer och fotvårdare. Det är därför viktigt att verksamheterna har ett systematiskt arbete med att försöka minimera eller eliminera de risker som finns i verksamheten, till exempel risk för blodsmitta, infektioner och allergier."