Detaljplanen, som upprättas med utökat planförfarande, syftar till att skapa möjligheter för en utveckling av småskalig bostadsbebyggelse i direkt anslutning till Kungslena bys östra del. Utformning av planen har skett med hänsyn till Kungslenas historiska kulturmiljö och bykaraktär.

Planområdet omfattar cirka en hektar som idag är obebyggd och som ägs av Tidaholms kommun. Marken är inte detaljplanelagd sedan tidigare. Tanken är att det nya området ska förstärka långgatans karaktär, genom att nya hus placeras med långsida längs bygatan (väg 2871).

Miljö- och byggnadsnämnden gav i februari i år förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Kungslena 29:10, vilken nu presenteras som samrådshandlingar. Samrådstiden är mellan 21 september till och med 19 oktober 2018 och finns utställd i Stadshusets foajé och finns också på kommunens hemsida.

Synpunkter ska framföras skriftligen senast den 19 oktober till miljö- och byggnadsnämnden.

Området är idag obebyggt och består av lövskog samt jordbruksmark.Planområdet gränsar till jordbruksmark samt till befintlig bebyggelse i samhället Kungslena.