Södra Ryd byggdes på 70-talet i samband med att Skaraborgs sjukhus kom till och det fanns behov av personalbostäder. I dag finns 20 olika nationaliteter i Södra Ryd. Över hälften av invånarna har sin bakgrund i ett annat land än Sverige. Här finns en stolthet över stadsdelen, men också segregation och lågt förtroende för kommunen, enligt Skövde kommun.

Nu görs för första gången en långsiktig plan för områdesförnyelse av stadsdelen, ett förslag till planprogram.

– Det vi vill trycka på är att värna om Södra Rydsbon, att hitta en identitet i Södra Ryd. Även närheten till naturen vill vi värna om, berättar Linda Kjerfve, Skövde kommuns projektledare i arbetet med planprogrammet.

Förslaget till planprogram för Södra Ryd är nu ute på samråd. Vem som helst kan alltså tycka till om det innan det slutgiltiga planprogrammet godkänns. Förslaget innehåller en rad planer och idéer för Södra Ryds utveckling under de kommande decennierna.

Ett viktigt fokus har varit att skapa fler mötesplatser.

– Vi har ett centrum som vi vill ska utvecklas och blomma, säger Linda Kjerfve.

Kan en saluhall bli verklighet i Södra Ryd? Det är en av idéerna för stadsdelens utveckling.
Foto: Arkiv

Som en del i detta finns en utveckling av torget och en etablering av en saluhall i anslutning till det.

I planprogrammet nämns även en utveckling av så kallade aktivitetszoner, till exempel lekplatsen Lilla sommarland, konstgräsplanen och Hälsans park.

Kollektivtrafiken lyfts också fram och busslinjer kan få nya dragningar.

Annons

Arbetet med planprogrammet har pågått sedan i slutet av 2015 i en projektgrupp. En konsult har anlitats för att göra olika analyser och synpunkter har hämtats in från olika håll under arbetets gång, bland annat genom olika medborgardialoger.

– Det har varit väldigt roligt och utvecklande, säger Linda Kjerfve.

Hon tycker att det ska bli spännande att se hur väl projektgruppen har lyckats fånga in alla synpunkter och få med dem i planprogrammet.

– Det blir intressant att se hur väl Södra Rydsborna och övriga Skövdebor kan känna igen sig i det.

Bussarna kan ta nya vägar.

Efter samrådstiden börjar en ny process med att sammanställa de synpunkter som kommer in och göra vissa justeringar av planprogrammet. Om knappt ett år kan det finnas ett färdigt, slutgiltigt planprogram för Södra Ryd.

Inom sju år kan Södra Ryd ha fått mellan 100 och 500 nya bostäder genom förtätning av centrum, liksom nya busshållplatser och plats för verksamhetslokaler. Natur- och rekreationsområdet längs Västra Skogsrovägen ska bli en del av Södra Ryd och Västra Skogsrovägen ska kännas som en stadsdelsgata. I dag skär den vägen av kontakten med naturområdet på andra sidan vägen.

– Västra Skogsrovägen och Östra Skogsrovägen kopplas samman och det ska också finnas en koppling till Norra Ryd, det verksamhetsområde som håller på att utvecklas nu, berättar Linda Kjerfve.

I Södra Ryds norra del planeras också ett nytt bostadsområde på lite längre sikt.

Södra Ryd är byggt så att biltrafiken är separerad från fotgängare och cyklister. Detta var vanligt i miljonprogrammet. Dessvärre har det skapat miljöer som upplevs som otrygga och bidragit till att Södra Ryd har svag kontakt med resten av Skövde. För att motverka det föreslås att trafiken leds om på olika sätt, till exempel genom färre enkelriktade gator.

FAKTA: Få reda på mer och tyck till

Två öppna samrådsmöten kommer att hållas, den 7 november i Stadshuset, respektive den 14 ..

FAKTA: Få reda på mer och tyck till

Två öppna samrådsmöten kommer att hållas, den 7 november i Stadshuset, respektive den 14 november i Rydskolan. Då ska planprogrammet presenteras.

Programmet finns utställt för samråd till och med den 9 december, som också är sista dag för att lämna synpunkter. Hela programmet och förslag för olika delområden finns att läsa på Skövde kommuns hemsida: www.skovde.se/planprogramsodraryd.

I ett längre perspektiv finns en järnvägsstation med som en del i ett möjligt scenario. Öster om järnvägen planeras området Stadsskogen. En järnvägsstation skulle skapa en möjlighet att knyta ihop områdena. Fler människor kommer att vilja använda kollektivtrafiken och kan få upp ögonen för Södra Ryds centrum.

Vilka är de största utmaningarna i det här arbetet?

– Vi vill ju att alla ska känna sig inkluderade. Det är en stor utmaning, att alla ska känna att det blir något bra för en själv. Vi försöker se till den stora helheten och att det ska gynna Södra Rydsborna.

Hur mycket av det här kan bli verklighet?

– Det är jättesvårt att svara på. Visionen är till för att kommunen ska få en politisk vägledning. Kommer det en verksamhet som vill in i Södra Ryd har vi en vision över var det skulle vara lämpligt. Intentionen är ju att det ska vara ett underlag för våra strategiska beslut.

FAKTA: Idéer för Södra Ryd

I förslaget till planprogram presenteras också mer detaljerat vad det finns för planer för..

FAKTA: Idéer för Södra Ryd

I förslaget till planprogram presenteras också mer detaljerat vad det finns för planer för olika delområden. Några av dessa är:

+ En saluhall med café, restaurang och torghandel i centrum.

+ Tydliga entréer till Södra Ryds centrum.

+ Nya byggnader ska ha hög arkitektonisk kvalitet.

+ Timmervägen byggs om och det gröna lyfts fram.

+ Nya bostäder och verksamheter norr om Södra Ryd.

+ Ett stråk för busstrafik genom det grönområde som sträcker sig mellan korsningen Västra- och Östra Skogsrovägen i söder och Fjärilskolan i norr.