Det är företaget COWI AB som på uppdrag av Skövde kommun utfört en miljöteknisk markundersökning vid pulkabacken belägen bredvid Blå Hallen vid Billingehus.

Arbetet har genomförts som en del i utvecklingsarbetet av friluftsområdet på Billingen. Övertagandet av Blå Hallen från hotellbolaget och satsningarna på området har varit ett stort stridsäpple i Skövde de senaste åren.

Läs mer: Här tar kommunen över.

Läs mer: Satsning istället för flyktingar

Området vid pulkabacken har tidigare använts till deponering av bland annat rödfyr och mineralull.

Vid en av sju provtagningspunkter har genomförd markprovtagning påvisat tungmetallhalter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning med avseende på barium, kobolt och nickel.

Annons

Provtagningarna har inte kunnat påvisa några PAH-halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, skriver COWI i sin rapport.

- Vid beräkning av hälsoriskbaserade riktvärden bedöms det ej finnas några hälsorisker med avseende på påvisade tungmetallhalter.

Området utgör inte någon miljörisk för angränsande fastigheter, det finns ingen risk för föroreningsspridning.

Läs mer: Lagligt köpa Blå Hallen

Läs mer: "Nu kör vi på"

Av samma skäl har företaget också bedömt Käpplunda gruva. Men anser att marken där bör klassificeras med "måttlig risk och där spridningsförutsättningarna bedöms som små till måttliga med avseende på arsenik".

Genomförs föreslagna skyddsåtgärder i samband med utbyggnaden av skidbacken, bedömer COWI att riskerna är mycket små vid återanvändning av befintliga fyllnadsmassor och att det inte föreligger några miljö- och hälsorisker med avseende på påvisade markföroreningar och framtida markanvändning.

COWI rekommenderar en utökad provtagning i samband med byggskedet för att säkerställa att det föreslagna åtgärdsmålet om känslig markanvändning uppnås i de ytliga jordlagren.