Synpunkter och begäran

När man besvarar ett brev är det normala att man anger en mottagare. Men KS kanske har andra regler?

Sjuktalen planar ut; då begär jag att få statistik på sjuktalen under andra halvåret 2016 och för första kvartalet 2017.

KSAG uppger att det är svårt att rekrytera personal. Har KSAG analyserat vad svårigheterna består av? Om ja; vilka åtgärder har vidtagits?

KSAG säger att ett antal åtgärder vidtagits för att minska sjuktalen. Vilka åtgärder har vidtagits? Tacksam för redovisning!

KSAG ser en positiv utveckling med HR-chefen. Inom vilka områden? En av de viktigaste åtgärderna för en HR-chef är att se till att arbetsmiljölagen följs i hela organisationen. Gör HR-chefen det?

Vilka åtgärder har HR-chefen tagit mot ”tystnadskulturen” som råder inom hela kommunen?

Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagen föreskriver följande: ”Som politiker i fullmäktige ger du förutsättningar för arbetsmiljöarbetet. Du som nämndpolitiker ska se till att arbetsmiljölagen följs i nämndens verksamhet. Det kräver kommunallagen.”

· ”Fullmäktige har dessa uppgifter: Fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy…”

· ”Följa upp att nämnderna driver verksamheten i enlighet med arbetsmiljöpolicyn”

· ”Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i fullmäktiges årliga budgetbeslut”

Nämnden har dessa uppgifter:

· ”Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna i arbetsmiljön.”

· ”Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för att driva arbetsmiljöarbetet.”

· ”Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.”

· ”Arbetsmiljölagen är juridiskt likställd med övriga lagar. Ingen lag tar alltså över någon annan. Arbetsgivaren måste i en konkret situation förenas arbetstagarnas, brukarnas, patienternas och klienternas intressen.”

· ”Den minskade budgeten kanske innebär att det blir tal om personalneddragningar. Innan dessa kan genomföras ska nämnden se till att det finns en skriftlig konsekvensbedömning.”

· Riskbedömning:

· ”Vilka risker för ohälsa och olycksfall som ändringarna bedöms medföra – till exempel ohälsa på grund av psykisk påfrestning av för stor arbetsmängd.”

· ”Arbetsmiljölagen godtar inte att arbetsgivaren låter bli att vidta åtgärder på grund av dålig ekonomi.”

· Straffansvar:

· ”Arbetsmiljöansvaret för kommun och landsting som arbetsgivare framgår av 3 kap. 2 § och 2a § arbetsmiljölagen. Det är fråga om insatser som arbetsgivaren är skyldig att genomföra för att förebygga att arbetstagare drabbas av ohälsa eller olycksfall.”

Avslutande synpunkter

Jag har begärt ut vissa handlingar, som jag förväntar mig att få snarast. Samtidigt önskar jag få svar och kommentarer på arbetsmiljölagens intensioner och övriga uppgifter som är viktiga för oss äldre och den service som dålig personalpolitik kan få som konsekvens för brukarna.

Bengt Sjökvist

Ordförande PRO Skövde