När den nya barn- och utbildningsförvaltningen skapades efter valet 2014 fick avdelningschefen för barn- och elevhälsan, Tony Johansson, i uppdraget att analysera elevhälsan.

I våras presenterade han rapporten för nämnden i april i år. Bland annat framkom då att Skövde generellt sett hade fler elever per tjänst elevhälsopersonal i jämförelse med övriga kommuner i Skaraborg. Det ledde till att fullmäktige i juni beslutade att tillskjuta medel motsvarande tre kuratorstjänster i budgeten för 2018.

Johansson har därefter jobbat vidare med hur organisationen ska ändras i syfte att förbättra förhållandet antal elever/personal. På måndagen fick barn- och utbildningsnämnden ta del av det på sitt sammanträde.

Enligt förslaget utökas antalet kuratorstjänster i grundskolan med 1,25 tjänst från 9,75 till 11 tjänster. Antalet skolskötersketjänster utökas med 1,1, från 9,9 till 11 tjänster samt att antalet psykologtjänster utökas med 0,5 tjänst, från 3,5 till 4 tjänster. På gymnasiet utökar man med 0,5 tjänst psykolog från 0,5 till 1 tjänst.

Annons

Förslaget innebär att det nya måttet personal/elev blir högst 500 elever/tjänst när det gäller befattningarna kurator, skolsköterska och specialpedagogisk kompetens på såväl grundskolan som gymnasiet. Därmed får kuratorerna och skolsköterskorna i grundskolan ansvar för färre elever jämfört med tidigare nivå.

På gymnasiet får en kurator däremot ansvar för fler elever, vilket även gäller specialpedagogerna på gymnasiet. På grundskolan är dock måttet för specialpedagoger oklart, då det inte finns någon riktig helhetsbild över hur relationen antal elever/tjänst ser ut, eftersom det varierar mycket mellan de olika enheterna.

Utöver utökningen av bemanningen omfattar förslaget även andra förändringar som förväntas ge förbättringar på olika sätt. Paula Bäckman konstaterar att det är ett gediget och väl underbyggt material.

– Det här kommunicerar bara ytterligare hur viktig vi anser att barn- och elevhälsan är som resurs. Det är viktigt för oss att satsa på det här för att ge våra barn och ungdomar möjlighet att uppnå sina förmågor, säger Bäckman.

– Normalt sett är det rektor som organiserar sin verksamhet och upp till hen att använda resurserna efter behov. Nu styrs lägstanivån och ramen upp från förvaltningen. Sen tillförs även pengar så att man kan leva upp till den nivån, de tas inte någon annanstans ifrån, säger Pontus Düring.

I budgeten för 2018 finns alltså redan pengar för den utökade bemanningen. Bäckman understryker dock att förstärkningen ska permanentas.

– Vi har också skrivit in att vi behöver en utökad ram för detta i budgetarbetet för 2019, säger Paula Bäckman.