I juni 2017 beslutade Skövde kommun att ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att förhandla fram ett nytt anläggningsarrende med Skanska Asfalt & Betong AB.

Under massiva protester från bland annat Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt närboende gav en majoritet i kommunfullmäktige klartecken att teckna avtalet. Det var i februari 2018.

LÄS MER: Ja till nytt avtal om bergtäkten Billingsryd

En person har under resans gång överklagat ärendet till förvaltningsrätten i Jönköping.

Beslutet riskerar att driva fram ett avsevärt intrång i Rånna-Ryds naturreservat vilket är oacceptabelt ur naturskyddssynpunkt och det strider även mot kommunens översiktsplan 2025, hävdade personen som överklagade. Hen ansåg också att beredningen inför beslutet var bristfälligt och att beslutet fattades alltför lättvindigt. Förvaltningsrätten avvisade klagomålet.

Då vände sig personen till en högre instans, Kammarrätten i Jönköping med en begäran om att få kommunens beslut prövat och om det verkligen kommit till på ett lagligt sätt. Men kammarrätten ser ingen anledning att pröva fallet. Man kan inte se att det framkommit något som gör att det finns anledning att betvivla riktigheten i kommunens beslut, att det finns synnerliga skäl för att ta upp det eller att det är viktigt för ledningen av rättstillämpningen att det prövas i högre rätt.

Annons