Skövdebostäders tomt omfattar 4 800 kvadratmeter, medan Lorentzon Mossagården AB omfattar 3 900 kvadratmeter och HSB Produktion i Nordvästra Götaland HB får markanvisning på 3 700 kvadratmeter.

De tre olika företagen har fått tre olika slutdatum för sina anvisningar. Skövdebostäder har fram till den 31 oktober 2020 att söka bygglov och teckna köpeavtal. Motsvarande tidpunkt för Lorentzon är 31 oktober 2021, medan HSB har fram till den 31 oktober 2022.

Vid behov skulle markanvisningsavtalen kunna förlängas. Dock som längst till tiden för detaljplanens genomförande.

Datumen är satta utifrån planen att de olika bolagen ska börja bygga vid olika tidpunkter, för att det inte ska bli för trångt på platsen under tiden som byggnationen pågår. Först ut att bygga är följaktligen Skövdebostäder, med Lorentzon som tvåa och HSB som trea ut.

Även Skövde kommun kommer att bygga en förskola på Mossagården. Det objektet är dock sist ut då inflyttningen på förskolan kan göras först när övriga fastigheter är färdigställda.

Kostnaden för att färdigställa området för byggnation, den så kallade exploateringskostnaden, är beräknad till 46,9 miljoner kronor. Försäljningen av marken beräknas i sin tur generera 35 miljoner. I det priset ingår kostnader för sådant som gator, normala lantmäterikostnader och eventuella kostnader för marksanering.

Annons

Beslutet om markanvisningsavtalen togs på kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen och ska även fastställas i kommunstyrelsen. Utöver detta behandlades även detaljplanen för kvarteret Zinken på Östra Stallsiken, vilket ligger mittemot Kultomtens ridskola.

Här handlar det om en ändring i befintlig detaljplanen som innebär att kommande bebyggelse på området även kan innefatta detaljhandel, alltså livsmedel. Det användningsområdet kompletterar därmed de tidigare, som omfattar kontor samt idrott och fritid.

I den nya detaljplanen föreslås en ny utfart för varutransporter mot Kultomtsgatan, som löper längs kvarterets norra sida. Dessutom ges möjlighet till högre byggnadshöjd på en del av kommande bebyggelse, samt en ny passage för gång- och cykelväg över Nolhagavägen.

Under granskningstiden har en boende gett uttryck för åsikten att parkeringen ska flyttas eller möjligen skärmas av med växtlighet. Detta då hen tror att ljuset från bilarna på parkeringen kan lysa in i bostaden.

Som svar har angivits att några sådana ändringar inte anses nödvändiga då bostaden ligger mer än 120 meter från gränsen av tomten/planen och att det därför inte bör bli några problem på det sätt som den klagande befarar.

HSB