Om drygt fem år är planen att hastighetsgränsen på väg 49 mellan Skövde och Igelstorp ska höjas till 100 km/h. Men innan dess krävs omfattande ombyggnad för att göra sträckan mötesfri och i budgeten för detta finns 138 miljoner kr avsatta.

Trafikverket bjuder den 26 juni bjuder in till öppet hus i Sventorps skola där projektledaren Araz Nabil-Mustafa ska presentera planerna lite närmare och medborgarna får chansen att tycka till..

Projektet avgränsas av bron över Ösan i väst och korsningen väg 49/väg 2905 öster om Igelstorp i öst, så totalt handlar det om en halvmil väg.

Förutom ombyggnad av sträckan till mötesfri 2+1-väg så innefattar projektet

• Upprustning av busshållplatser.

• Anläggande av gång- och cykelport i Igelstorp

• Anläggande av två parallellvägar för angöring till fastigheter samt för gång- och cykeltrafik separat vid sidan om bilvägen.

• Bullerskyddsåtgärder och anläggande av faunapassage samt viltstängsel.

Framåt hösten nästa år följs planerna upp med ett samrådsmöte dit bland andra fastighetsägare och kommunen kallas.

– Själva ombyggnaden är planerad att genomföras mellan 2022 och 2023, berättar Araz Nabil-Mustafa.