LÄS MER: ”Man kan aldrig sätta en tidsgräns på en sjukdom”

LÄS MER: Gräns vid sex månader kvar

I juli 2008 började nya regler gälla för sjukförsäkringen. Det mest uppmärksammande var införandet av en tidsgräns för sjukpenningen, något som aldrig funnits i Sverige tidigare. Samtidigt infördes en regel om att den som varit sjukskriven ett halvår ska prövas mot hela arbetsmarknaden. Detta med tanken att om man inte klarar jobbet man är sjukskriven från kanske det finns ett annat jobb man kan göra.

Vad hände sedan?

I en rapport från Försäkringskassan har det undersökts i vilken situation som personer som upp..

Vad hände sedan?

I en rapport från Försäkringskassan har det undersökts i vilken situation som personer som uppnått maxtid i sjukförsäkringen befann sig 1 januari 2015. Det fördelar sig så här:

49 procent - I sjukförsäkring till mer än 50 procent

14 procent - Övrigt

12 procent - Inskriven på Arbetsförmedlingen, inte i sjukförsäkringen

10 procent - Har pension eller är avliden

8 procent - Deltid i sjukförsäkringen, inte inskriven på Arbetsförmedlingen

7 procent - Deltid i sjukförsäkringen, inskriven på Arbetsförmedlingen

Det blev också strängare villkor för att få sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension.

Uppmärksamhet

De nya villkoren uppmärksammandes kraftigt, inte minst när de första utförsäkrades år 2010 och i valrörelsen samma år. Flera utsatta personer lyftes fram i media.

Lagstiftningen ändrades efter kritik mot att personer med allvarliga sjukdomar, som livshotande cancer, inte fick den högre ersättningen under obegränsat antal dagar. Sedan krävdes inte längre vad som i lagstiftningen kallas synnerliga skäl för att få behålla sin högre sjukpenning.

Justeringar

Villkoren för att få sjukersättning mildrades också efter domar i kammarrätten år 2012. De gällde bland annat personer som varit sjuka under lång tid och genomgått Arbetsförmedlingens program arbetslivsintroduktion, men som därefter sökte ersättning hos Försäkringskassan igen.

— Då får man anse att rehabmöjligheterna är uttömda ansåg kammarrätterna, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan.

Ändå har antalet personer som har sjukersättning minskats kraftigt efter reformen.

Annons

— Före hade cirka 550 000 sjukersättning, nästan en tiondel av den arbetsföra befolkningen och Försäkringskassan fick kritik för att man gett ersättning utan fullgott underlag. Nu ligger antalet på runt 345 000 personer och det är runt 12 000 - 13 000 personer som får sjukersättning årligen mot som högst 60 000 före reformen, säger Cecilia Udin.

Utförsäkrade

Hur gick det då för människorna som utförsäkrades? Enligt en rapport från Försäkringskassan uppnådde cirka 80 800 kvinnor och 38 900 män maxtid i sjukförsäkringen, fram till och med 2014. Alltså mer än dubbelt så många kvinnor som män.

Enligt en annan rapport var nästan hälften av de som utförsäkrats fortsatt i sjukförsäkringen på mer än halvtid i början av 2015. Därtill var 15 procent kvar i sjukförsäkringen på deltid. Andra hade helt lämnat sjukförsäkringen och om denna fjärdedel av de utförsäkrade skrivs det i Försäkringskassans rapport:

"Det är i denna grupp på cirka 30 000 personer som ett eventuellt positivt utfall av den bortre tidsgränsen kan finnas. Ett antal av dem som inte återvänder till sjukförsäkringen hade haft samma utveckling oavsett om maxtiden existerar eller inte. Men det finns även en del där maxtiden kan ha varit mer eller mindre avgörande för återgång till arbetslivet."

Hur stor betydelse tidsgränsen haft är svårt att fastställa, enligt rapporten.

Förändring

Sedan 1 februari i år är den bortre tidsgränsen borta. När den nya regeringen skickade ut förslaget att slopa tidsgränsen på remiss svarade Försäkringskassan att det är bra med en tidsgräns för att hålla nere sjukfrånvaron, men att det är ett problem att många fick lägre ersättning när de deltog i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen än när de fick sjukpenning.

— I vårt remissvar sa vi att vi tycker att det är bra med en tidsgräns, men vi ser att man hade kunnat omformulera reglerna. Många blev oroliga för vilken ersättning de skulle få och det orosmomentet gör inte att man mår bättre eller blir mer motiverad, säger Cecilia Udin.

I myndighetens rapporter går också att läsa att bland den första gruppen som utförsäkrades sökte dubbelt så många ekonomiskt bistånd hos kommunen efter utförsäkringen jämfört med innan.

Fler är sjuka

De senaste åren har andelen sjuka i Sverige ökat.

— Vi vet inte vad det beror på. De psykiatriska diagnoserna ökar och vi ser att fler kvinnor är sjuka. Inte minst vårdyrkena genererar många sjukskrivningar, säger Cecilia Udin.

Enligt Försäkringskassan kommer borttagandet av tidsgränsen göra att sjuktalen ökar ytterligare, eftersom fler personer blir kvar i sjukförsäkringen efter 2,5 år.