Varningen rör försäljningen av delar av hotellet som fastighetsbolaget Host Billingehus AB gjorde 2016. Skövde kommun var köpare och affären gjordes för att bekosta en framtida kongresshall.

Försäljningen var dock villkorad. För att betalningen skulle genomföras ställdes krav på att byggnationen av kongresshallen skulle genomföras inom fyra år, något som inte framgick i årsredovisningen.

Revisorsinspektionen vidtar därför en disciplinär åtgärd, i form av en varning, till den revisor som haft hand om redovisningen.

I beslutet står att läsa att revisorn borde förhållit sig skeptisk till huruvida realisationsvinsten kunde anses vara konstaterad på det sätt som det föreföll i redovisningen.

Enligt motiveringen ska revisorn i och med detta ha åsidosatt god revisionssed.