Avfall av tungmetaller som släpps ut i ekosystemet förorenar dricksvatten för miljontals människor och djur i många regioner i världen. Långvarig exponering för dessa metaller leder till flera dödliga sjukdomar så som cancer, kallbrand, diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. Aminur Rahmans doktorsavhandling, som han lägger fram vid Högskolan i Skövde, handlar om hur man kan sanera dessa giftiga tungmetaller från jord, vatten och övrig miljö med hjälp av naturligt förekommande jordbakterier och på så sätt skydda människors hälsa och miljön.

Aminur är från Bangladesh, har en examen i biokemi och molekylärbiologi från Universitetet i Rajshahi, Bangladesh. Från Högskolan i Skövde har han magisterexamen både i molekylärbiologi och i biomedicin. Sedan 2012 är han anställd som doktorand på Högskolan i Skövde, men registrerad på Örebro universitet. Han har bedrivit sin forskning på Högskolan i Skövde vid Institutionen för biovetenskap. Aminur disputerar torsdagen den 22 september 2016. Titeln på hans avhandling är ”Bioremediation of toxic metals for protecting human health and the ecosystem”.

Annons

– Att ta bort tungmetaller från förorenade miljöer har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. En av de möjliga miljövänliga lösningarna på detta problem är att använda mikroorganismer som kan dra till sig tungmetaller från förorenade källor. På så sätt minskar innehållet av föroreningarna till en säker nivå, säger Aminur i ett pressmeddelande.

I forskningen som ligger till grund för sin avhandling har han studerat tre olika bakteriestammar, en är resistent mot arsenik, den andra mot krom och den tredje är resistent mot nickel. Med hjälp av dessa bakterier har Aminur kunnat bevisa att halten av arsenik, krom och nickel i förorenat vatten kraftigt minskat till en säker nivå.

I framtiden kommer Aminur att forska vidare på att isolera och kartlägga nya bakteriestammar som kan användas för att bryta ner eller minska giftiga ämnen i ekosystemet. Konstant utsläpp av giftiga metaller, bland annat arsenik, kadmium, krom, bly och nickel i vatten, utgör allvarliga hot mot naturen och bidrar till miljöförstöring över hela världen.

– Resultatet av min forskning kommer förhoppningsvis bli mycket betydelsefullt för utvecklingsländerna där fattiga familjer och byar är mest påverkade av förgiftat dricksvatten och föroreningar i marken, säger Aminur.

En annan positiv följd av Aminur Rahmans forskning är att den också kan skydda vilda och tama djur från att äta förorenat foder som halm, gräs, grönsaker osv. Det bidrar i sin tur att risken minskar för att människor ska drabbas av svåra förgiftningar genom förorenad mjölk eller förorenat kött.

Handledare: Abul Mandal, professor i molekylärbiologi, Högskolan i Skövde.

Bihandledare: Jana Jass, professor, Örebro Universitet.