Samtidigt dömde Umeå tingsrätt ett utländskt åkeri till 100 000 kronor i företagsbot för att ha manipulerat färdskrivaren. Det avviker från praxis i andra jämförbara EU-länder.

Petra Åhlström, chefsjurist, kommenterar det hela;

- Konsekvensen av Högsta förvaltningsdomstolens dom blir mycket märklig. Ett aktivt fuskande straffas med 100 000 kronor och ett misstag kan leda till hela 200 000 kronor. Den som manipulerar en färdskrivare för att få osunda fördelar gentemot konkurrenterna åläggs ett bötesbelopp som motsvarar 50 procent av beloppet för en icke besiktad färdskrivare.

Lyfta frågan

- Den här obalansen är orimlig och Sveriges Åkeriföretag kommer att lyfta resultatet av tillämpningen politiskt, samt till EU-domstolen. Sveriges tillämpning av regelverket avviker från andra EU-länder och detta måste omedelbart korrigeras, enligt Åhlström.

Thomas Morell, sakkunnig hos Sveriges Åkeriföretag, och bolagets ombud, är starkt kritisk till Högsta förvaltningsdomstolens domslut.

- Domen från Högsta förvaltningsdomstolen har med matematisk logik räknat upp sanktionsavgiften 4 000 kronor per dag bilen brukats. Domstolen har inte tagit hänsyn till de faktiska omständigheter som omgärdar den aktuella händelsen, säger Thomas Morell.

Han menar att domstolen inte gjort en helhetsbedömning i sakfrågan. Men framför allt har proportionalitetsprincipen helt åsidosatts.

- Vare sig Transportstyrelsen eller de efterföljande instanserna har bedömt om det aktuella bolaget har tillskansat sig ekonomiska eller konkurrensmässiga fördelar. När matematik ersätter juridik blir besluten felaktiga och proportionerna blir mycket märkliga säger Petra Åhlström vidare.

Den uteblivna besiktningen har inte inneburit att färdskrivardata undanhållits eller förvanskats.

– Händelsen har inte heller påverkat myndighetens möjlighet att genomföra kontroller. All datainformation är intakt och helt korrekt sparad, konstaterar Thomas Morell.

LÄS MER: ”Det är fullständigt oacceptabelt”