Annons

Annons

Annons

Annons

Skövde

Inga stora reformer i årets budget – men pengar till tak på bandybanan

Inför årets budgetfullmäktige i juni har de politiska partierna i Skövde kommun beslutat att det bara ska finnas ett budgetförslag. Det beror givetvis på den pågående coronapandemin och det osäkra ekonomiska läge som har uppkommit med anledning av den.

Annons

Inför nästa års budget finns nu ett nytt budgetförslag som ska tas vid nästa fullmäktige. Den här gången blir det bara ett förslag att ta ställning till för ledamöterna.

– Det finns inget utrymme för några stora reformer, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Det vilar inget klang och jubel över årets budgetarbete i landets kommuner. Den rådande coronapandemin innebär att risken för ett vikande skatteunderlag är uppenbar.

I Skövde ligger maj månads skatteprognos till grund för årets budget som ska antas i juni. Den visar på ett minus på 30 miljoner kronor i skatteintäkter jämfört med den summa som låg till grund för förra årets budget och som landade på 3 miljarder kronor.

De ekonomiska förutsättningarna kan också förändras ytterligare under den rådande coronapandemin understryker kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

– Vi vet inte vilka pengar vi har i slutänden, utan gör ett antagande som grundar sig på den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och regioner och som anger det ekonomiska utgångsläget nu. Därför kan det bli behov av ett ombeslut under hösten.

Annons

Annons

– En del kommuner har till och med valt att inte lägga en budget nu, men vi tycker det är viktigt att göra det, så våra verksamheter inte får börja för sent med sitt arbete, säger Katarina Jonsson.

Inget reformutrymme

Klart är dock att det inte finns ekonomiskt utrymme för några nya stora reformer konstaterar kommunalrådet vidare. Och klart är också att kommunfullmäktige i juni detta år bara kommer att få förhålla sig till ett budgetförslag.

– Det är en ovanlig tid som kräver ovanliga lösningar. Det var väldigt längesedan som ett enda budgetförslag som alla partier stod bakom, presenterades i Skövde, säger Jonsson.

– Att det sker nu är för att det blir en mindre insats att göra för de anställda. Vi gör det också för att skapa stabilitet i det här ansträngda läget och alla partier bidrar i högsta grad till detta.

Coronapandemin till trots, utgångsläget för den kommunala verksamheten är fortsatt att jobba mot vision 2025. Det innebär att kommunens befolkning ska öka till 60 000 invånare det året, vilket innebär att man fortsätter planera för 400 nya bostäder per år och ta höjd för en befolkningsutveckling utifrån detta.

För att nå målet krävs fortsatta investeringar för olika kommunala verksamheter inom sektor vård och omsorg, barn och utbildning och socialtjänst. Behovet av infrastruktur är också fortsatt stort och prioriterat, liksom de grundläggande verksamheterna vård omsorg och skola, understryker kommunalrådet.

Nedbrutet i siffror på olika projekt handlar det om 91 miljoner kronor till fem nya service- och gruppbostäder under den närmaste treårsperioden. Fyra nya förskolor ingår också i budget för perioden 2021-2023. För detta avsätts 202 miljoner kronor i budget.

Annons

Vad gäller området infrastruktur avsätts totalt 254 miljoner kronor i budget för detta. Här finns bland annat en fortsatt utbyggnad av gång och cykelbanor, förbättringar av kollektivtrafik och laddstolpar för elbilar. Förbättring och utbyggnad av Stallsikenrondellen, Hasslumsvägen, Gamla Törebodavägen och Stationsgatan ingår också, liksom satsningar på lekplatser och parker i både ytterområden och i Skövde centrum.

Annons

Så här skulle ett nytt tak över bandybanan på Billingen kunna se ut enligt ett förslag från Skövde Bandy. Nu finns förslag på att avsätta 30 miljoner kronor från Billingeprojektet för att taket ska kunna byggas.

Ytterligare en investering som det avsätts pengar till är ett tak över bandybanan på Billingen. 30 miljoner kronor beräknas det kosta. Investeringen sker inom ramen för Billingeprojektet.

– Det har länge funnits ett behov och önskemål om att skapa ett tak över bandybanan och nu har vi möjlighet att göra det, säger Katarina Jonsson som också konstaterar att det finns en bred politisk uppslutning bakom den här lösningen.

Men i budgeten anges inte bara hur kommunens pengar ska användas, utan det framgår också att man ska genomföra effektiviseringar på motsvarande 116 miljoner kronor under den kommande treårsperioden. Ett arbete som redan pågår inom ramen för en plan med benämningen H22.

– Det handlar om att vi jobbar strategiskt för att erbjuda så kostnadseffektiva verksamheter som vi bara kan för Skövdebornas pengar, förklarar Jonsson.

– Den stora delen ligger i hur effektivt vi kan använda våra lokaler på bästa sätt, men vi går genom alla delar strategiskt på en central nivå, så alla nämnder får stöd och hjälp i sitt effektiviseringsarbete.

Annons

Plusresultat

Det budgetförslag som nu ligger innebär att kommunen har ett årligt plusresultat på 50 miljoner kronor i snitt de kommande tre åren, vilket inte fullt ut motsvarar det mål som är uppsatt och som innebär att man ska ha ett resultat motsvarande 3 procent av den totala summan av skatter och bidrag i kommunen per år under mandatperioden.

Jonsson påpekar dock att Skövdes mål är högre satt än många andra motsvarande kommuner, men understryker samtidigt att det är ett viktigt mått att förhålla sig till.

– Vi måste hålla ett högt resultat över mandatperioden så vi inte är inne och skär på vårt resultat och det målet delas av alla partier.

– Det vi kan säga nu är att vi har ett starkt år 2019 med oss in i det här läget och det kommer att ha betydelse för hur vi går ur mandatperioden med den tuffa situation vi befinner oss i nu, säger Katarina Jonsson.

Annons

Annons

Till toppen av sidan