Tvisten mellan förre gatuköksägaren Mikael Andersson och Skövde kommun går vidare. Frågan är så infekterad att den mot kommunens vilja kan komma att avgöras i en rättegång.

Bråket handlar om ifall Skövde kommun överdebiterade Mikael Andersson för livsmedelskontroller.
I början av sommaren hölls en muntlig förberedelse mellan parterna i Skaraborgs tingsrätt. Någon lösning nåddes inte. Rådmannen Lars-Ola Högsborn kunde bara konstatera att några förutsättningar till förlikning inte finns.


Från kommunens sida har påtalats att tvisten inte hör hemma i en allmän domstol utan enligt lagen ska avgöras av förvaltningsdomstol. Därför vill kommunen att tingsrätten avvisar motpartens talan.
Centrum för rättsvisa anser att tvisten ska avgöras i en huvudförhandling i tingsrätten. Beslut i den frågan tas av tingsrätten.


Skövde kommuns Miljö- och hälsoskyddskontor beslutade i slutet av 2007 att den ambulerande gatuköksverksamheten skulle ha en kontrolltid om åtta timmar per år. Sammanlagt 24 timmars kontroll vilka kommunen debiterade 18 976 kronor för att utföra.
Ett avtal som kommunen, enligt Mikael Andersson och hans juridiska ombud Sebastian Scheiman vid Centrum för rättvisa, inte levt upp till.
– I själva verket har kommunen utfört totalt fyra timmars kontroll till det priset. Avgiften förutsätter en motprestation från i det här fallet kommunen som inte uppfyllts, säger Sebastian Scheiman.

 

Kommunen har vägrat att betala tillbaka de 15 822 kronor som Mikael Andersson anser sig ha rätt till för de uteblivna kontrollerna.
Något som ledde till att en stämning lämnades in till Skaraborgs tingsrätt i januari i år. Där har sedan dess en skriftväxling pågått mellan parterna.
Från kommunens sida hävdas bestämt att någon överdebitering inte har gjorts samt att kontrollerna genomförts på ett korrekt sätt.


Stadsjuristen Michael Eriksson konstaterar i en skrivelse i april att kommunen först i oktober 2010 införde ett system för att redovisa den faktiska tiden för kontroller. När det gäller det aktuella fallet finns bara en anteckning gällande ett kontrollbesök som tog en och en halv timme.  Men, påpekar stadsjuristen, då är inte förberedelser, dokumentering och överväganden inräknade.